Regulamin Portalu

PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI

Regulamin 

SPIS TREŚCI

 • PREAMBUŁA
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REGULAMINU
 • DANE KONTAKTOWE
 • WYMOGI TECHNICZNE
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PORTALU
 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 • SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE
 • METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI
 • WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 • REKLAMACJA 
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

PREAMBUŁA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Regulamin – niniejszy regulamin Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI.

Portal internetowy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI lub Portal – system teleinformatyczny, jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, prowadzony i obsługiwany przez Marka Szabelskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI z siedzibą pod adresem: ul. Firmowa 1, 11-710 Piecki, pod numerem NIP 7420003664, REGON 510511415.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI.

Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca, który zawiera lub zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu. 

Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca, który zawiera lub zawarł Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Sprzedawca lub Usługodawca – Marek Szabelski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI z siedzibą pod adresem: ul. Firmowa 1, 11-710 Piecki, pod numerem NIP 7420003664, REGON 510511415.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia na Produkty oraz zawierać Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana lub zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI. 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w szczególności Umowa Sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REGULAMINU

 1. Portal internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://cukierniaszabelski.pl prowadzony i obsługiwany przez Marka Szabelskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI z siedzibą pod adresem: ul. Firmowa 1, 11-710 Piecki, pod numerem NIP 7420003664, REGON 510511415.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI. 
 3. Regulamin jest również regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również do Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną i określa zasady korzystania z tych usług oraz zasady i tryb zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
 6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, fotografie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu cywilnego.

DANE KONTAKTOWE

 1. Adres siedziby: ul. Firmowa 1, 11-710 Piecki.
 2. E-mail: biuro@szabelski.pl
 3. Numer telefonu: 725 111 444
 4. NIP: 742-224-79-91
 5. REGON: 281551305
 6. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach: 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PORTALU 

 1. Portal internetowy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta lub Usługobiorcy. 
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz opłata za dostawę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta lub Usługobiorcę prawa do korzystania ze Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient lub Usługobiorca:
  1. podał w którymkolwiek formularzu zamieszczonym na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów lub Usługobiorców Portalu;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Portalu;
 7. Klient i Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Usługobiorców oraz dla Portalu;
  5. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Portal umożliwia zawieranie Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Formularz Kontaktowy; 
  2. Subskrypcja Newsletter;
  3. Formularz Zamówienia na Produkty;
  4. Realizacja Vouchera,
 2. Opisane w ust. 1 usługi świadczone są nieodpłatnie.
 3. Opisane w ust. 1 lit. b) (Subskrypcja Newsletter) usługi mają charakter ciągły i bezterminowy.
 4. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną opisaną w ust. 1 lit b) (Subskrypcja Newsletter) bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem przycisku rezygnacji z Subskrypcji Newsletter umieszczonym w przesyłanym przez Usługodawcę Newsletterze. Umowa w takim wypadku wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli o rezygnacji.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu. Umowa w takim wypadku wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. 
 6. Usługobiorcy będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług opisanych w ust. 1, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych i które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Portal internetowy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI ostrzega, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aby uniknąć wymienionych wyżej zagrożeń Usługobiorca powinien korzystać z bieżąco aktualizowanych programów antywirusowych. Zagrożenia każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, to w szczególności:
  1. możliwość działania wirusów i robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku,
  2. możliwość działania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
  3. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne,
  4. możliwość bycia narażonym na sniffing tj. niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – specjalizowanego programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci Internet. 

 

REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Usługobiorca może zgłaszać pisemnie, mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. wybrać Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu będące przedmiotem Zamówienia, a w przypadku Produktów produkowanych na zamówienie – wskazać ich specyfikacje, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. Po dodaniu wszystkich Produktów będących przedmiotem Zamówienia kliknąć „Zobacz Koszyk”;
  3. Zapoznać się z listą dodanych Produktów do Koszyka oraz Podsumowaniem Koszyka, a następnie kliknąć „Przejdź do kasy”;
  4. wypełnić Formularz Zamówienia przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, danych do faktury, umożliwiających realizację Zamówienia;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  6. dokonać akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności; 
  7. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”; 
  8. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu i/lub jego specyfikacji. 
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z podsumowaniem złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranej metody wydania Produktu; 
  5. adres rozliczeniowy;
  6. adres dostawy.

 

METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Wysyłka kurierem – wyłącznie w przypadku wyboru metody płatności przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez Blue Media S.A;
  2. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. 
 3. Dostawa Produktu opisana w ust. 1 lit. b) jest bezpłatna. 
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez Blue Media S.A.
   2. Płatność przy odbiorze.
   3. Dostępne formy płatności on-line:
    1. Karty płatnicze:
     1. Visa
     2. Visa Electron
     3. Mastercard
     4. MasterCard Electronic
     5. Maestro
  1. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w Formularzu Zamówienia.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wydany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Początek biegu terminu wydania Produktu dla Klienta liczy się od chwili potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail.
 6. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. 
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w Formularzu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3), 4), 5) ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi, ponieważ Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, są:
  • rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, 
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 

REKLAMACJA 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta. 
 3. Klientowi przysługuje trzy-dniowy termin na zgłoszenie Sprzedawcy reklamacji. Bieg terminu na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna się:
  • przypadku Produktów pakowanych (paczkowanych) od dnia otwarcia opakowania. 
  • pozostałych Produktów spożywczych (nieposiadających oryginalnego opakowania) od daty otrzymania Produktu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazane w § 3 adresy kontaktowe Sprzedawcy.
 5. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także w miarę możliwości dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii. 
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się informować o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę w postępowaniu reklamacyjnym. 
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt zwrotu związanego z reklamacją Produktu ponosi Sprzedawca.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI jest Portal.
 2. Portal zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Portalu zamieszczono w Polityce Prywatności, do której Klienci oraz Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument: 
  1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
   a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
  2. ma prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE.L Nr 165, str. 1), Klient ma prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez Portal internetowy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin oraz Umowy Sprzedaży i Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Portal poinformuje Klienta i Usługobiorcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Portalem a Klientem lub pomiędzy Portalem a Usługobiorcą, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Portalem a Klientem lub pomiędzy Portalem a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Portalu. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o prawach konsumenta, RODO.